Rozhovor: Slovensko má historicky prvý TestBed 4.0

“Testbed“ je výraz, ktorý sa skloňuje v priemyselnom a akademickom prostredí v súvislosti s digitálnou transformáciou. Čo presne sa za týmto výrazom skrýva?

Testbed je experimentálne pracovisko s najmodernejšími technológiami a strojovým zariadením, ktoré je zostavené do skúšobnej výrobnej linky alebo celých výrobných celkov. Prostredníctvom nich je možné overovať nové technológie, produkty, systémy a koncepty digitalizácie.

Slúžia aj na výskumné, vývojové a inovačné projekty, a často aj na vzdelávacie a demonštračné účely. Akademickej sfére pomáha s rozvojom nových študijných oblastí a jednotlivých oborov vznikajúcich v súvislosti s digitalizáciou, a s prípravou študentov na budúcu prax.

TestBedy spravidla fungujú pri technických univerzitách, technologických centrách, technologických huboch a klastroch. Pomáhajú hlavne malým a stredným firmám dostať sa k riešeniam, na ktoré by samé nemali dostatočné know-how a technologické zázemie.

Ponúkajú im priestor pre skúšanie nových ciest, modelov a technológií. V Testbedoch môžu firmy testovať aplikácie Industry 4.0 bez konkurenčného tlaku, s nízkym rizikom, prijateľnými nákladmi a vysokou hodnotou v podobe špičkových technológií a odbornej asistencie.

V Testbedoch môžu firmy testovať aplikácie Industry 4.0

Od februára 2020 už existuje Testbed aj na slovensku. Prvé slovenské testovacie laboratórium je orientované predovšetkým na riešenie praktických potrieb priemyselných podnikov spojených s digitálnou transformáciou. Akademická pôda Technickej univerzity v Košiciach poskytla myšlienke Testbedu 4.0 priestory a zázemie.

Prečítajte si rozhovor na tému Testbed 4.0 s Martinom Morháčom, predsedom predstavenstva spoločnosti SOVA Digital, ktorá stojí za jeho vznikom.


Čo vás motivovalo k založeniu Testbedu, a prečo je Testbed zameraný na Industry 4.0?

SOVA Digital sa dlhodobo venuje témam Industry 4.0 a digitalizácii priemyslu. Sme v dennom kontakte s podnikmi, máme detailný prehľad o situácii v nich. V súvislosti s digitalizáciou sa stretávame s množstvom mýtov a s tápaním nad tým, ako zmeny uchopiť, čo sú priority, ako a kam podnik viesť pri jeho transformácii.

S digitálnou transformáciou zápasia hlavne malé a stredné podniky. Cítia tlak na potreby zmien, sú však stále opatrné. Práve pre ne sú Testbedy jednou z možností, ako si overiť strategické rozhodnutia, či technické riešenia.

Očakávame, že TestBed 4.0 prinesie priemyslu pozoruhodné výsledky

Prvotnou myšlienkou pre vznik Testbedu bolo jasne ukázať, čo to Industry 4.0 je, čo rieši a ako by k nemu mali firmy pristupovať. Druhým dôvodom bola potreba reagovať na súčasnú situáciu a potreby podnikov.


Priemyselné firmy sa aktuálne sústreďujú najmä na zvyšovanie svojej efektívnosti, čo im môže v tomto smere Testbed 4.0 ponúknuť?

Priemyselné firmy sú v súčasnosti na začiatku digitálnej transformácie, a primárne sa venujú zvyšovaniu efektivity výrobných procesov. Snažia sa odstraňovať úzke miesta lepším nastavením procesov, dopĺňaním ďalších zariadení, ale nemajú možnosť overiť si ich skutočný dopad.

Nemôžu si dovoliť odstaviť výrobu a niekoľko dní skúšať rôzne varianty riešenia alebo rozhodnúť o investícii, kým nemajú presvedčenie o jej efektívnosti.

Testbed 4.0 im umožní vykonať testovanie v laboratórnych podmienkach, vyskúšať si viaceré varianty a implementovať overené riešenie. Takéto pracovisko je prvé na Slovensku a jedno z mála aj v stredoeurópskom regióne.

„S digitálnou transformáciou zápasia malé, stredné i veľké podniky. Práve pre ne sú Testbedy jednou z možností, ako si overiť strategické rozhodnutia, či technické riešenia“.

Digitálna transformácia je stredobodom priemyselného podnikania

Kde vidíte potenciál ďalšieho využitia Testbedu, okrem možnosti testovania pre priemysel?

Testbed 4.0 poskytne celú škálu možností využitia. Okrem testovania a overovania riešení priemyselných firiem bude slúžiť rozvoju vzdelávania a budovania priestoru pre spoluprácu a využívanie zo strany študentov a výskumných pracovníkov univerzity.

Naším zámerom je sieťovanie ľudí z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami, a v neposlednom rade rozbehnúť na pracovisku výskum a vývoj aplikácií pre priemysel.

Z Testbedu 4.0 určite nechceme urobiť múzeum, kde sa budú ľudia chodiť pozerať na nejaké technológie, ktoré budú po pár mesiacoch zastaralé. Primárne má vypĺňať prázdne miesto na trhu v celej šírke spomínaných aktivít.


Aké procesy Industry 4.0 z reálnej praxe podniku bude možné v laboratóriu testovať?

Digitalizácia je vo všeobecnosti založená na zbere dát z procesov, ich následnom spracovaní a využití na efektívnejšie riadenie. Testbed 4.0 je postavený presne na tomto princípe.

Pracovisko pokrýva kompletný tok spracovania zákazky v bežnej firme. Podporuje návrh a overovanie riešení pre všetky činnosti priemyselného podniku dotýkajúce sa návrhu a výroby výrobku.

Malé a stredné podniky nemajú dostatok zdrojov na to, aby si vytvorili vlastné špecializované tímy, nemajú matky, ktoré by im dávali návody, ako postupovať s aplikáciou Industry 4.0.

Testbed 4.0 umožní podnikom vykonať testovanie v laboratórnych podmienkach, vyskúšať si viaceré varianty a implementovať overené riešenie.


Aké technológie sú súčasťou laboratória?

Základom Testbed 4.0 sú unikátne kyber-fyzikálne pracoviská, vytvorené našimi pracovníkmi a partnerskými špecialistami. Typická zostava je reprezentovaná počítačom s príslušným softvérovým vybavením, riadiacou jednotkou a senzorikou.

Pracoviská sú vzájomne prepojené, takže na zostavách je možné overovať buď jednotlivé stroje a zariadenia, výrobné linky, ale aj montáž vykonávanú ľuďmi, robotizované pracoviská, rovnako aj celý výrobný systém.

Je možné riadiť vývoj liniek alebo zariadení so zabudovaným riadiacim systémom tak, aby sa dosiahlo výrazné skrátenie vývoja, ale aj uvedenia do prevádzky. Zaoberáme sa problematikou kolaboratívnej robotiky, IoT, či RTLS.

Je tam možné hľadať riešenia spotreby energií alebo efektívnosti vyťaženia jednotlivých zariadení či liniek. Väčšina z týchto unikátnych pracovísk pracuje na princípe digitálneho dvojčaťa.

Základom Testbed 4.0 sú unikátne kyber-fyzikálne pracoviská

Ako je Testbed 4.0 financovaný a organizovaný? Je jeho súčasťou odborný personál?

Vybudovanie pracoviska je financované spoločnosťou SOVA Digital a podporené cez európske štrukturálne fondy. Testbed 4.0 je našou organizačnou zložkou, čiže budeme pokrývať aj financovanie jeho prevádzky.

Máme to nastavené tak, aby sa Testbed 4.0 postupne stal schopným vytvárať profit. Jeho obrovskou výhodou je expertný tím SOVA Digital a jej dcérskych firiem – SIDAT Digital a CITO Digital, ktoré odborne pokrývajú celú náplň pracoviska.

Odbornou posilou laboratória sú pracovníci Technickej univerzity v Košiciach (TU KE), ďalších univerzít a perspektívne aj iných prepojených pracovísk. Tento model stavia Testbed 4.0 do unikátneho postavenia, schopného prinášať slovenskému priemyslu excelentné výsledky.

Testbed 4.0 poskytuje príležitosť realizovať výuku pre úplne nové profesie, ktoré bude priemysel potrebovať v blízkej budúcnosti.


Testbed 4.0 je zriadený na pôde košickej technickej univerzity, akademická pôda mu dáva príležitosti vstúpiť do formovania budúcich absolventov univerzity. Ako ju využijete?

Študenti budú pevnou súčasťou Testbed 4.0. Pri ich vzdelávaní vidíme celé spektrum možností využitia tohto pracoviska. Vytvorili sme priestor pre štandardné prednášky a cvičenia, ročníkové projekty.

Pracujeme na aplikácii, v ktorej budú mať študenti k dispozícii odborné témy priamo z praxe, a tie môžu v tomto prostredí riešiť. Testbed 4.0 poskytuje príležitosť realizovať výuku pre úplne nové profesie, ktoré bude priemysel potrebovať v blízkej budúcnosti.

Naším zámerom je motivovať schopných študentov, umožniť im rozvoj a spájať ich so zaujímavými odborníkmi z priemyslu.

Testbed 4.0 poskytne univerzite príležitosť realizovať výuku pre úplne nové profesie

Prečo ste si pre vybudovanie Testbedu vybrali Technickú univerzitu v Košiciach?

Dlhodobo máme veľmi dobrú spoluprácu so všetkými technickými univerzitami na Slovensku. Na Strojníckej fakulte TU KE sme našli skvelé podmienky pre zriadenie takéhoto pracoviska.

Predchádzajúci dekan prof. František Trebuňa nám poskytol vhodné priestory a súčasné vedenie fakulty s nami úzko spolupracuje pri budovaní tohto pracoviska, a črtá sa intenzívna kooperácia aj pri jeho prevádzke.


V porovnaní s vyspelým svetom je na Slovensku slabá spolupráca medzi priemyslom a vysokým školstvom. Vnímate Testbed ako most k vzájomnej kooperácii?

Tým, že do činnosti Testbed 4.0 chceme zapájať aj pracovníkov a študentov univerzity, prirodzene ich prepojíme so zástupcami firiem. Ich kooperáciu podporíme zadávaním tém ročníkových a záverečných prác priamo z podnikov.

Plánujeme organizovať rôzne odborné akcie, kde sa budú stretávať zástupcovia z obidvoch sfér. Networking, spolupráca, vzájomná interakcia je pre budúcnosť priemyslu nevyhnutná.

Už dnes máme prepojené košické pracovisko Testbed 4.0 s pracoviskom na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, a plánujeme pokračovať aj s ďalšími univerzitami a Testbedmi vytvorenými v rámci aktivity európskej únie pri budovaní digitálnych inovačných hubov.

Predstavenie historicky prvého TestBed 4.0 na pôde SR

Zdroj: Sova Digital, upravil Automatizacia365.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *